දුවකගේ කඳුළු

මං පුංචි කාලේ අම්මා මට කියා දීපු එක් ලස්සන කතාවක් තිබුණා. “අහසයි පොළොවයි ළං කරන්න බැරි තරම් ඈත් වුණත් දූ ඒ දෙන්නා තමයි හොඳම...