ස්වර්ණ පුස්තක සම්මානය 2021

ස්වර්ණ පුස්තක සම්මානය 2021 දෙවන වටය සඳහා නිර්දේශිත කෘතීන්නිවසටම ගෙන්වා ගැනීමට www.mdgunasena.com වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ ඉහත සබැඳියට පිවිසෙන්න. මුක්ති – සෝමරත්න බාලසූරිය කෝමල මාණවක...